دستاوردها ، موفقیتها و افتخارات مدرسه

الف- کسب نتایج خوب در آزمونهای نهایی خردادماه 90  .

ب- شرکت در مسابقات علو م آزمایشگاهی
       (زیست
رایانه فیزیک
شیمی )
ج- شرکت دانش آموزان در المپیادهای علمی-کشوری
د-شرکت دانش آموزان در اردوی علمی مطالعاتی کنکور