معاونت آموزشی - پرورشی

 
نام : نصرت ا...

  نام خانوادگی : جمشیدی

 مدرک تحصیلی : لیسانس

 رشته تحصیلی : امورتربیتی

 سابقه : 27

     آدرس ایمیل : jamshidi114@yahoo.com

   شماره تماس : 77272212- 77455855

                                داخلی  1