معرفی رشته های تحصیلی مدرسه

سال دهم ، یازدهم ، دوازدهم                   شامل  : رشته های ریاضی - تجربی - انسانی 

 

 

پذیرش ازطریق آزمون مدارس نمونه دولتی