معرفی رشته های تحصیلی مدرسه

الف- اول عمومی

ب- دوم : ریاضی تجربی-انسانی

ج سوم : ریاضی تجربی انسانی

د- چهارم : ریاضی