معاونت اجرایی- دفتردار

          نام : فيروز
          نام خانوادگي : نيك بين
       مدرك تحصيلي : ليسانس
        رشته تحصيلي :
                   سابقه : 17 سال
                    يميل :
           شماره تماس :