معاونت اجرایی نام : محمد علي
  نام ناخانوادگي : برادري
  مدرك تحصيلي: ليسانس 
  سابقه : 20 سال